Podstawa: Zarządzenie nr 01/03/2015 Kanclerza Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 30 marca 2015 r w sprawie ustanowienia opłat czesnego za naukę w „Europejskim” Prywatnym Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych w Szczecinie oraz w „LEX” Prywatnym Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych w Szczecinie.
Tabela opłat za kształcenie i innych opłat wynikających z toku nauki realizowanych przez liceum
WPISOWE
0 PLN (zero złotych)
OPŁATA SEMESTRALNA
słuchacze I-IV semestr
480 PLN jednorazowo w terminie do 5 września, a następnie do 5 marca
lub 100 PLN w 6 ratach płatnych w terminie do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca
OPŁATA SEMESTRALNA
słuchacze V-VI semestr
400 PLN jednorazowo w terminie do 5 września, a następnie do 5 marca
lub 100 PLN w 5 ratach płatnych w terminie do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca
INNE OPŁATY
1. Egzamin dodatkowy poprawkowy, klasyfikacyjny oraz z różnic programowych (za każdy przedmiot) 40 PLN termin płatności: przed egzaminem
2. Opłata za udział w zajęciach dodatkowych (różnice programowe) 100 PLN
3. Opłata administracyjna (egzaminy państwowe- nieobowiązkowe):
a) dodatkowy przedmiot (ponadobowiązkowy) 400 PLN
b) egzamin poprawkowy 400 PLN
c) dla byłych absolwentów szkoły lub słuchacza innej szkoły średniej 400 PLN
4. Opłata przy składaniu ostatecznej deklaracji za każdy przedmiot maturalny ponadobowiązkowy (bezzwrotna) 40 PLN
5. Opłata za sesję egzaminacyjną w trybie i terminie dodatkowym dla osób przyjezdnych z zagranicy
termin i tryb dostosowany- inny niż termin przewidziany w terminarzu sesji egzaminacyjnej na dany rok szkolny w zakresie obowiązującego prawa oświatowego regulującego terminy egzaminów semestralnych wydany w drodze decyzji Dyrektora Szkoły. 500 PLN
termin płatności: semestr I,III,V opłata do 5 listopada
semestr II, IV opłata do 5 maja
semestr VI opłata do 5 marca
6. Wydanie duplikatu legitymacji 9 PLN
7. Wydanie duplikatu indeksu 26 PLN
8. Wydanie duplikatu świadectwa 26 PLN
9. Opłata manipulacyjna za każde pisemne wezwanie słuchacza do uregulowania zaległości finansowych wobec uczelni 18 PLN
10. Udział w zajęciach- wolny słuchacz:
a) w pełnym wymiarze zajęć 450 PLN
b) w pełnym przypadku uczestnictwa w zajęciach wyłącznie z jednego przedmiotu w miesiącu 225 PLN
DANE DO WPŁATY
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

Bank Millenium S.A.
02-593 Warszawa, ul. Żaryna 2a

BIC: BIGBPLPW
IBAN:
PLNPL30 1160 2202 0000 0000 8638 2450
EUR PL51 1160 2202 0000 0000 8638 3624
GBP PL27 1160 2202 0000 0000 9315 0582
USD PL32 1160 2202 0000 0000 8638 3384

W tytule płatności prosimy o podanie następujących informacji:
– nazwisko i imię kandydata/słuchacza liceum;
– opłata rekrutacyjna/wpisowe/semestr;

Uwaga! Opłata rekrutacyjna i wpisowe może być przesłane łącznie.

W sprawach dotyczących płatności prosimy o kontakt z księgowością Uczelni – pokój 7B tel. +48 22 619 90 11 wew. 31; e.mail: kasa@ewspa.edu.pl